Skriv texten här
Skriv texten här
Besöksnäringen i Karlskrona
På fredagslunchen den 22 mars var chefen för besöksnäringen i Karlskrona kommun, Pär Israelsson, föredragshållare och han talade om besöksnäringen i Karlskrona nu och framåt. Under åren 2008 till 2023 har det skett en mycket positiv utveckling av antalet gästnätter i kommunen. Vi stod oss väl under pandemin och under 2022 var All Time High dock medräknat polska gästarbetare. Under juli 2023 nåddes högsta antalet gästnätter någonsin. Under sommarmånaderna lockas många turister till Karlskrona då vi har mycket sol och utländska turister anser att de får mycket för pengarna. Vi har en ökad turism från Danmark och Tyskland. Båtar och husbilar har ökat och så även antalet besök av kryssningsfartyg.
Det som sticker ut i mycket i popularitet är besök i skärgården. Karlskrona har en större besöksnäring än Kalmar per capita. Att vi är ett världsarv verkar vara mindre känt och detta kan man göra fler aktiviteter runt och marknadsföra bättre. Man behöver också arbeta med att få hit turister på lågsäsongen och gärna med mera weekendupplevelser. Vi har dåliga siffror i mätningar som gäller kulturfrågor och här skulle man vinna på att i mycket högre uträckning samordna marknadsföring på det som redan finns. Viktigt är också att göra det smidigt och enkelt för arrangörer att lägga evenemang i Karlskrona och här har kommunen tillsatt en arbetsgrupp för att främja detta. Att utveckla framtidens besöksservice, vilken vi redan är bäst på i Sverige, och skapa nya attraktiva besöksmål är också en målsättning. En samverkan mellan kommunen och näringsliv ger också förutsättningar för framgångsrik utveckling.
 
Besök av riksdagsledamot Camilla Brunsberg
Fredagen den 15 mars var ett välbesökt lunchmöte med riksdagsledamot Camilla Brunsberg som föredragshållare. Hon sitter i försvarsutskottet och i exportkontrollrådet och till skillnad mot den tidigare rollen inom kommunalpolitiken, vilken gav ett brett uppdrag, har hon numera ett betydligt smalare område med krav på fördjupad kunskap. Det är ett lagarbete som är omgärdat av mycket sekretess och säkerhet vilket innebär att digitala verktyg numera inte är så aktuella.
Blekinge är Sveriges mest försvarstäta län. Vi är mitt i brännpunkten och har ett strategiskt och geopolitiskt läge som är intressant för Nato. Vi är porten till Östersjön och vårt medlemskap är förknippat med önskan att leva i fred och artikel 5 i stadgarna, en för alla – alla för en - är central. Östersjön är viktig för Nato och i Blekinge län har vi mycket kunskap om t e x säkerhet under vatten. Undervattensteknik är ett av satsningsområdet som försvaret lyfter.
Många av de 27 miljarder som försvaret nu tilldelats kommer att gå till armén och flyget med det kommer framöver att bli mycket satsningar i Blekinge. Vi har mycket kunskap om det marina och det framgår av föredraget att 1000-tals nya rekryteringar kommer att krävas i Blekinge. Efterfrågan på arbetskraft här blir lika stor som Norrlandssatsningarna. Andra engagemang framöver är det civila försvaret, rymden och cyber. Viktigt är besluten om att inga kärnvapen eller Natobaser placeras i Sverige.
 
Marin teknik i marin huvudstad
Marin teknik i Sveriges marina huvudstad. Detta var temat för Johan Hjortsbergs föredrag. Johan är programansvarig för utbildning i marinteknik vid BTH här i Karlskrona. Han är f.d. sjöofficer bl.a. inom ubåtsvapnet och har en gedigen marin bakgrund.
Vår jord består till 70 % av vatten och de tre världshaven innehåller gigantiska naturtillgångar och möjligheter. Karlskrona har stor närvaro inom marin verksamhet. Traditionerna från 1680 förvaltas i dag av SAAB; NKT, Roxtec, marinen, kustbevakningen, FMV samt ett stort antal privata företag. Det finns stora expansionsplaner, SAAB bygger ubåtar och får nya order i takt med att landets försvar byggs ut och de har gjort stora investeringar i nya verkstäder, kontor m.m. NKT på Verkö bygger en ny fabrik och har beställt ett nytt kabelfartyg, Det är investeringar på ca. 12 miljarder. De har en orderstock på 100 miljarder.  Marinen utökar sin verksamhet i Karlskrona. Totalt pekar prognoserna på att ca 5 000 nya medarbetare efterfrågas de närmaste 5–10 åren till Karlskrona. Behovet av personal med högre utbildning är extremt stort och det var naturligt för BTH att för sex år sedan starta en femårig maskinteknisk utbildning som leder till civilingenjörs och masterexamen. Johan presenterade utbildningens innehåll och framhöll det stora samarbetet med näringslivet i regionen. De studenter som går ut skolan är mycket eftersökta. Programmet har nu 22 nu elever. Genom ett nytt samarbete med Ehrensvärds   gymnasieskola samt med Knut Hahns-skolan i Ronneby räknar man med ett större antal studenter.Vår försvarsminister Pål Jonsson besökte nyligen Karlskrona och hans tal om utvecklingen kan höras på You Tube. Johans engagerade, spännande och intressanta föredrag lämnade inget tvivel om att Karlskrona är Sveriges marina huvudstad!
Rotaryklubben i Klaipeda
Vänorts- och klubbtillblivande
Karlskrona har en vänort i en av Litauens städer -Klaipeda. Det vänortsavtalet tecknades två veckor före Berlinmurens fall 1989. Detta inledde dagens föredragshållare, Peter Althini, med.
 
Han fortsatte med att berätta, på ett anekdotiskt sätt, både om turerna kring vänortsavtalets tillblivande samt om starten på Rotarys etablering i den forna öststaten. Gällande vänortsavtalet så var det nyfikenheten på vår närmsta baltiska granne i öst, som la grunden för avtalets tecknande. Det var inte helt enkelt och vid förfrågan till dåvarande Sovjetunionen fick man veta att Klaipeda var en stängd stad. Efter många turer med toppar och dalar så presenterade litauerna själva ett utkast som man antog då det överensstämde i stort med det som Karlskronateamet tagit fram.
 
Sommaren 1990 anlände så en segelbåt med 6 rotarianer från Karlskrona till Klaipedas hamn. Litauerna såg då Rotarys klubbmärken på kläderna och blev genast intresserade av denna internationella organisation. Tre klubbar från Karlskrona gick ihop som sponsorer för att etablera den första klubben där efter andra världskriget. Man visste inte att man måste starta i huvudstaden för att etablera sig i ett land. Det visste dock länsarkitekt Harald de Sharengrad som var distriktsguvernör i Rotary (med den gamla distriktsindelningen). Han styrde upp rutinerna så att huvudstaden Vilnius var först ut och sedan kom de andra klubbarna i landet. Klaipeda var sedan först ut och blev en klubb med enbart män som medlemmar. Kvinnorna bildade först en kvinnlig gren till klubben men blev sedan en egen rotaryklubb med bara kvinnor som medlemmar. Idag finns det ytterligare tre klubbar varav en av dem är blandad med både kvinnor och män.
 
Karlskrona af Chapman RK lunchmöte 2024-01-19
 
På fredagens lunchmöte var Rolf Lindén, f d överstelöjtnant vid Blekinge Kustartilleriförsvar, inbjuden som föreläsare. Till rubriken ”I sista minuten” gav Rolf oss en initierad bakgrund till händelserna då U 137, eller egentligen S 363, natten den 27 oktober 1981 gick på grund på Torumskär i Blekinges östra skärgård. I dramatiserad form trollband Rolf oss 18 närvarande när han med illustration av kartor, sjökort, utdrag ur såväl sovjetiska som svenska krigsdagböcker och fotografier beskrev händelseförloppet i detalj från det att U 137 erhöll ordern att tränga in i skyddsområdet fram till dess att Kustartilleriet med stöd av statsminister Fälldins order ”håll gränsen” fick stopp på den sovjetiska undsättningsflottan som närmade sig svenskt territorialhav. Ett mycket spännande föredrag om en händelse som kunde utvecklats till en ren katastrof då U-137 var bestyckad med kärnvapen och undsättningsflottan från den sovjetiska östersjömarinen som hade order att frita U-båten och bogsera ut henne från svenskt territorium.
Julbetraktelser
Vår traditionsenliga julbetraktelse sista mötet innan jul gjordes av Göran Eckerdal , präst i svenska kyrkan, Hans budskap tog sin utgångspunkt från Bibelns berättelser om det stora och yviga ställt mot det enkla och avskalade. Hans tillönskande oss en God Jul som han ville skulle vara Den lilla och stilla julen.
Träff med Ronnebyklubben och info om Polio Plus Society
Fredagen den 1 dec så hade klubben vårt lunchmöte tillsammans med Ronneby Rotaryklubb. Det var uppfriskande att ha ett sådan utbyte då många rotarianer samlades för att knyta kontakter. Dagens föredragshållare var Elisabeth Bava och Leif Carlsson båda engagerade på högsta ledningsnivåer inom Rotarys arbete med att utrota polio. Inledningsvis upplystes vi om att denna virussjukdom har funnits i tusentals år och den sista stora epidemin i Sverige var på 50-talet efter en stor spridning i västvärlden. USA:s president Roosevelt drabbades år 1921 och han hade stor betydelse för att möjliggöra att ett vaccin togs fram. Elisabeth Bava drabbades själv av sjukdomen som barn och av postpolio som vuxen. Den bryter bl. a ner muskelvävnader i kroppen och hon menar att hon turligt nog var svensk och kunnat få adekvat vård men det har lämnat bestående men.
Leif Carlsson har under många år varit ledande inom Rotarys organisation i att driva frågan om att utrota polio. Han har varit på många platser i världen och sett följderna av sjukdomen på svårt skadade människor. Om smittan får fäste sprider den sig tyvärr snabbt och sjukdomen är INTE BOTBAR MEN MOTBAR och för det krävs vaccin. Allt kostar och man fortsätter ihärdigt att samla in pengar genom Polio Plus Society. Världen är i riskzonen för nya utbrott med krig och osäkra relationer så man räknar med att behöva fortsätta arbetet länge. Man slog därför ett slag för möjligheten att bli månadsgivare eller ge en engångssumma till Polio Plus Society.
NyföretagarCentrum i  Karlskrona
NyföretagarCentrum i Karlskrona, med verksamhetsledare Malin Bornerheim besökte klubbens fredagslunch den 17 november. Hon berättade att detta kom till Sverige 1985 efter en engelsk förebild. Syftet är att stimulera till nyföretagande och därmed ekonomisk utveckling för samhället. Man erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning och ger förutsättningar för nyföretagaren att förverkliga sin affärsidé. Rådgivning, utbildning och mentorsprogram är verktyg som används i processen för att efter 1 års deltagande bli en av alla diplomerade nyföretagare. Hälften är kvinnor och hälften är män som deltar på utbildningarna och 38% är invandrare. Det finns ett stort antal partners inom olika företag och branscher som man samarbetar med och man får stöd av dem både finansiellt och kunskapsmässigt. Nyföretagarcentrum har ett antal mätmetoder för att t ex få svar på vad en nyföretagare genererar till samhället. När man ser på den ekonomiska delen noterar man t e x mer skatteintäkter till kommunen men många andra sociala aspekter är också påvisbara.
Språkvän
Arbetsmarknadsförvaltningen i Karlskrona kommun har ett projekt i år som heter Språkvän tillsammans med den ideella föreningen Hej Blekinge. Lena Folkesson och Cissi Dahl var hos oss på fredagslunchen den 27 oktober och berättade om detta. Dom har framgångsrikt, med olika inkluderande aktiviteter, lyckats med att matcha ett stort antal språkvänspar. En språkvän ger hjälp till att kunna prata vilket kan ge en möjlighet till bättre integrering i samhället. Man träffas ett antal gånger i månaden och pratar svenska, lär känna varandra och har kul ihop. Det här är positivt för båda parter. Inför framtida aktiviteter söker man nu partners för samarbete och även volontärer!
Skriv rubriken här
Fredagslunchen den 20 oktober gästades av Lars Malmgren från företaget Nybo bostadsutveckling AB. Han berättade om "Framtidens boende för äldre och i sin presentation lyfte han fram kooperativ hyresrätt för äldre där självbestämmande ingick i konceptet liksom fysisk aktivitet och goda matvanor. Ett exempel på denna typ av bostad är Växthuset i Lyckeby. Ett spekulationsfritt boende för äldre som ger inflytande och trygghet.
Idag den 13 oktober gästades vi på fredagslunchen av Affärsverkens VD Anna Wallin. Hon berättade specifikt om skärgårdstrafiken i Karlskrona kommun som är ett av verksamhetsområdena som hon ansvarar för. Skärgårdstrafiken består av linjetrafik, charter och eventturer. 10 personer är heltidsanställda och de utökas varje sommar till ett 50-tal. Det behöver nu utökas till ca 60-65 under högsäsong i och med utökad verksamhet. Många utländska turister har hittat hit och mycket av verksamheten är väderberoende. Året-runt verksamhet finns i pendeltrafik till Sturkö och Trummenäs samt reguljärt till Ungskär. Man ger service året runt till östra skärgården med tidningar, varor, post och sophämtning. Charter finns också och populärast är båtarna Ljungskär och Axel. Eventturerna är välfyllda med räkfrossor, berättarkvällar och glassturer. Man står för nya utmaningar i och med strängare miljöregler som syftar till fossilfritt. Nu satsar man på eldrift och en elbåt ska invigas till nästa säsong som ska trafikera Borgmästarfjärden. Även sophanteringen ska skötas av en ny elbåt i östra skärgården. Den kommer att fungera tillsammans med den nya kärlhanteringsrutinen, som snart träder i kraft, för alla hushåll i kommunen.
På fredagens lunchmöte den 29 september var Emil Fridström från Imperial Brygghus hos  oss och berättade om sitt bryggeri och hur han blev en mikrobryggare i Karlskrona. Emils bryggeri ligger i anslutning till "vår" egen Pub - Fox and Anchor där hans öl finns till försäljning. Den 5 september är det dags igen för After Work, och då kan Du passa på att smaka på Emils brygder.
Vi har också planer att på novembers After Work genomföra en ölprovning under Emils ledning, där vi också får en bit mat och en rundvandring i bryggeriet
Pax Baltica
Vår sedvanliga fredagslunch, 1 september, inleddes med att Peter Althini, berättade kort om sitt RFE-utbytesbesök i Brasilien. I samband med detta överlämnades ett standar från Brasilienklubben till presidenten.
 
Därefter var huvudämnet för dagen Pax Baltica som genomförs den 11 – 12 oktober. Birger Werner, ordförande i arbetsgruppen, berättade med inlevelse lite om dess historia men mest om kommande program vars övergripande tema är NAT0-anslutningen. Programmet heter ”Sverige och en ny verklighet. Samhällsförändringar vid ett NATO-medlemskap.”  Fem intressanta föreläsare deltar med sina varierande infallsvinklar om hur vi påverkas av ett medlemskap. Moderatorn är styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen. Det blir en öppen föreläsning på Konserthusteatern för allmänheten och konferensdeltagare. De senare bjuds även in till seminarier och måltider med föreläsarna. Anmälan kan ske senast 26 september och då måste även betalning ske om du vill delta.
 
Skriv rubriken här
Så startade vi upp höstterminen för Rotary af Chapman med att vår nyvalda president Liliann Bjerström-Lidén hälsade oss välkomna. Hon informerade om nya styrelsens medlemmar och deras uppdrag. Vad som blir nytt förfaringssätt är att man ska knyta till sig personer från klubben vid nya uppgifter istället för att ha utvalda personer i varje funktion.
Vi fortsätter som tidigare med att träffas på The Fox and Anchor tillsammans med andra klubbar varje 1:a  torsdag i månaden. Redan den 5 september kl. 07.30 kommer distriktsguvernören på besök och då på hotell Clarion. Distriktskonferensen går av stapeln i Halmstad 20-22 oktober.
Peter Glimvall slog ett slag för att bli månads-eller helårsgivare i Polio Plus Society där man kan bidra med en liten slant för att uppnå ett stort mål – Utrota Polio. F ö så läste han upp ett rörande tackbrev från Cajam, som arrangerar Säljölägret, till vilka vi lämnat bidrag för att kunna genomföra ett läger för ukrainska barn som förlorat närstående i kriget.  I samband med detta så påminns om anmälan till konsert den 30 september med vokalgruppen Pros Cons på konserthuset som arrangeras för Ukrainainsamlingen. Peter fortsatte med att, i egenskap av tidigare distriktsguvernör, dela ut en förtjänstfull PaulHarris Fellow -utmärkelse till Elisabeth Hamilton för hennes arbete i Lagrådet (Rotary Internationell) under 3 år. Mötet avslutades med bikupa-diskussioner om framtida projekt.
Dagens till ära var inte mindre än 4 distriktsguvernörer närvarande. Det var den nuvarande DG:n Peter Glimvall , och de tre övriga var Elisabeth Hamilton, Peter Althini och Anders Ranefjord. De har tidigare innehaft uppdraget och alla 4 är från vår klubb!
Fredagens lunchmöte, den 26 maj, inleddes med att presidenten hälsade vår nyaste medlem, Sabine Toresten, hjärtligt välkommen till oss. Därefter kom Ulla Ståhl, som är den inkommande distriktsguvernören (DGN) för nästa period, och hon höll föredrag om Rotary Friendship Exchange RFE. Att delta innebär att man får möjlighet att åka ut i världen och vistas hos rotarianers familjer och även att man som värd tar emot hitresta rotarianer i sitt hem. Utbytet sker inom RFE:s försorg men man betalar resan själv. Inte sällan resulterar utbytet i att man hittar vänner för livet och umgås senare på privat basis. De finns ett poängsystem med intjänande och förbrukande av poäng men man har alltid 25 % av platserna öppna för de som aldrig har rest på utbyte. När utbytena offentliggörs gäller det att vara snabb med anmälan om man vill komma med utan poäng. Samtliga åhörare som deltagit i RFE-utbyte intygade att det var lika roligt att vara värd som att vara gäst! Ulla avslutade med att kort nämna den förestående sammanslagning av distrikten från 10 till 6. Vårt kommande distriktsnummer blir 2395 och Ulla blir den första guvernören i detta geografiskt utökade distrikt!
 
 
Trevlig samvaro med AW på The Fox and Anchor ! Även denna torsdagskväll den 4 maj träffades klubbarna i Karlskrona och Ronneby på puben som en gemensam aktivitet. Varje månad , en torsdagskväll , så håll ögonen öppna för inbjudan.
Efter ett uppehåll för påsk och därefter en AW-träff så möttes vi åter på en sedvanlig lunch. Idag fredag den 24 april lyssnade vi till Linda Jakobsson, verksamhetschef och ägare till omsorgsföretaget 1:a Omtanken. Det är ett vårdföretag som har som mål att leverera vård och omsorg med hög kvalitet och effektivitet, och som med sker respekt för personens individuella behov. Firman startade i sin nuvarande form år 2018 med Ronneby kommun som upptagningsområde. Det är 45 personer anställda här.  Sedan 1 år finns verksamheten även i Karlskrona kommun med 15 anställda. Med lång och gedigen erfarenhet från vård i hem i över 20 år har det lagt en god grund för ett företag som satsar på kvalitet som konkurrensfördel. Exempel på detta är personalträffar där man fokuserar på Omtanke för vårdtagarna utöver sedvanliga APT, schemaläggning för arbetspassen gjorda av de anställda själva, tillvalstjänster för brukarna såsom terapihund och medicinsk fotvård.  Rekrytering av personal är ett problemområde och man vill därför vara en attraktiv arbetsgivare. Linda berättade om flera personalaktiviteter som borgar för att detta förverkligas.
På lunchmötet 16 juni gjorde vi en historisk tillbakablick när vi fick lyssna på f d kommunalrådet Bernt Johnsson och Peter Althini. De var två av flera drivande personer i fråga om kommun-sammanslagningen i Karlskrona 1974. Utöver Karlskrona stad så ingick Jämjö, Rödeby, Fridlevstad, Nättraby och Hasslö.  En framforskad modell, gjord av Torsten Hägerstrand, lyckades genomföras som grund för en framgångssaga tack vare arbete från de drivande med Bernt Johnsson i spetsen. Kommunen hade haft bakslag i form av avveckling av både militär- och näringslivs-verksamhet men lyckades vända det hela rätt. Befolkningsmässigt togs kommunen upp ur ett avsevärt tapp. F n är vi ca 10 % fler invånare. Bernt berättade anekdotiskt om de många turerna och även om råd man fått. Satsa på kunskapsintensiva företag var ett av råden man följde. Man lyckades med bredden i satsningarna som gjordes. Nyckeln till framgångarna var enligt Bernt att man samarbetade med Stockholm och nätverkade intensivt. Det går att påverka beslut under pågående utredning men när det ligger för att klubbas – då är det kört. Mer om kommunsammanslagningen och efterföljande utveckling kommer att berättas om i BLT framöver. Läs gärna det!
Återigen en bild på AW den 1 juni på Fox and The Anchor!
I lördags,1 april, var det fullt hus i Akvarieföreningens lokal på Gullbernavägen. Då samlades
ett 30-talpersoner ifrån Ukraina som var inresta från Ronneby, Karlshamn och så ifrån
Karlskrona förstås. Det var nästan hälften som var barn så det var en livfull tillställning. Dessa
uppskattade leksakshörnan där de fick ta med sig valfria leksaker hem. Akvarierna med stora
och små fiskar rönte också stort intresse och med livfullt teckenspråk fick de veta att de inte
skulle stoppa ner fingrarna i vattnet till de stora fiskarna som bits om de får tillfälle.

Träffen var en fortsättning på samvaro sen tidigare möten med Litorina Folkhögskola. Det
blev en del kära återseenden och ukrainarna var intresserade av att prata om arbete och att
göra det på svenska. Utöver leksaker till barnen fanns det även kläder för både barn och vuxna
– allt för att kunna tas med hem. Efter fika och prat i några timmar tillsammans bröt vi upp.
Då hade vi i Rotary fått veta att Litorina Folkhögskola lyckats med att få fram praktikplatser
till alla. Bra gjort tycker vi och önskar dem alla Lycka Till.
Fredagens lunch, den 28 april, inleddes med ett välkomnande av vår nya medlem i klubben. Hon heter Anki Woltil och är hemvändande utlandssvensk efter ca 30 år i Nederländerna. Vi hälsar Anki hjärtligt välkommen till oss och hoppas att hon ska trivas.
Vårt fördrag för dagen hölls av Anders Karmehed som är regionchef för Energiföretagen Syd. Det handlade om Elpriset; är krisen över nu? Han inledde med att säga att efter allt som har hänt i krisväg är ingenting som förut. Krisen med elförsörjningen startade året innan krigsutbrottet i Ukraina och sett i backspegeln ter det sig som en strategi. Gasen är viktig för Europa då man i vissa länder använder mycket till uppvärmning av bostäder. Enorma värden är ändå betalda till Ryssland trots sanktionerna. Hela Europa har kraftsamlat och lyckats få ner förbrukningen rejält och elpriserna verkar ha stabiliserats. Vi har en elpriskris och inte en elförsörjningskris.  Då och då har vi en effektbrist. Vi har en väldig obalans inom vårt land eftersom Sverige som helhet ligger bäst till i Europa avseende elförsörjning, utom vårt område 4, som ligger sämst till i hela Europa. Vi behöver dock öka rejält i landet fram till 2045 med ytterligare 290 TWH. Som svar på den övergripande frågan för dagen så är krisen INTE över även om det för tillfället ser ok ut. Vi har många problem kvar att lösa. Men vi i Europa har klarat av mycket i krisen genom samverkan och acceptans och det är på den vägen vi får fortsätta.
 
Fredagslunchen den 12 maj inleddes med att vår nya medlem Anki Woltil höll sitt egoföredrag. Varmt välkommen Anki !
Mimmi Karlsson-Bernfalk, som är chefredaktör på Blekinge Läns Tidning , höll föredrag på lunchmötet denna fredag den 24 mars. Hennes ämne var Journalistik i förändring och hela branschen upplever en stark förändringsvind. BLT har levererat nyheter sedan 1869 och de värnar om en stark relation till sina läsare. Dagens läsare har ett annat beteende än tidigare då de numera i hög utsträckning också är digitala mediakonsumenter. Som sådana är de yngre åldersgrupperna mera lättflyktiga, har andra kanaler för nyheter och är ombytliga.
BLT menar att journalistiken måste vara intressant och vassare i ett sånt medielandskap och koncernen Gota Media har satsat stort. De har anställt 25 nya journalister, genomfört omfattande utbildningspaket och hittat nya sätt att presentera nyheter. Det handlar om att mediakonsumenter både läser och lyssnar, så live-sändningar i radio och TV görs. De vill även satsa på direktsända studiosamtal i kortare versioner. Man tar folkbildning på stort allvar och lägger fokus vid att göra samhällsnytta i lokalsamhället.
Skriv texten Jan-Åke Engvall, en rutinerad rotarian sedan 1975, är ny i vår klubb och höll därför ett EGO-föredrag på fredagens lunchmöte den 31 mars. Det var ett trevligt upplägg och var en informativ berättelse om sig och sitt liv.här
Vår egen klubbmedlem, Johan Genestig, höll i dagens föreläsning på vårt lunchmöte. Det handlade om hans arbetsplats Kustbevakningen och några dramatiska händelser där de medverkat i räddningsarbetet. Allt för att fullgöra uppdraget som är att leverera det civila sjöläget.
 
Den första händelsen var när fartyget Almirante Storni brann. En bortglömd elkabel orsakade en glödbrand under lasten av trävirke. Lastningen var genomförd helt korrekt men det försvårade släckningen av branden. Allt blev som en kolmila och det tog 7 dygn att få bukt med branden. Då hade man fört fartyget i hamn och lastat av henne med kranar.
 
En annan dramatisk händelse var när två fartyg, som befann sig i Bornholmsgattet i dimma, kolliderade. Det mindre fartyget vändes helt upp och ner. Det fanns en luftficka i det upp-och nervända fartyget och Kustbevakningen dök för att söka efter överlevande. 2 personer saknades och de hittade 1 av dem som var avliden. Den andre återfanns aldrig. Det visade sig senare att besättningen på det större fartyget varit onyktra.
 
När färjan Stena Scandica brann så lyckades besättningen ombord släcka branden men fartyget drev mot Fårö. 300 personer var ombord och hundratals lastbilar där en av dessa fått sotbrand i ett kylaggregat. Oturligt nog var Kustbevakningens ”back-up” på översyn och man fick f ö manövrera räddningsarbetet från egen medhavd padda (!) när man väl kommit till Nynäshamn.
 
Lärdomar av händelserna är – Tightare beredskap, bättre dialog med Transportstyrelsen, samövningar med andra myndigheter och att inte underskatta enkla hjälpmedel som t e x lysstavar.
 
Inför dagens möte, den 10 mars, möttes vi i vår nya lokal i Villa Oscar på Gräsvik.
En härlig lokal med vacker utsikt mot Långö och med Sjuhalla i bakgrunden. Vi skålade än en gång i bubblor innan vår föredragshållare, Vicky Johnson Gatzouras,  presenterade sig och berättade om sig och familjens erfarenheter som diplomater i USA.
 
2017 så flyttade familjen till Silicon Valley på USA:s västkust då maken hade fått ett stipendium. Precis när hemresan skulle bli av fick han ett erbjudande om en diplomattjänst i Washington D C. Så familjen flyttade till dit och beslutade sig för att välja bostad nära ambassaden. Där arbetar ca 60 personer och det är den av de svenska ambassaderna som rankas högst. Numera är ambassadens verksamhet och residenset samlat på ett ställe. Pandemiåren var svåra då olika regler gällde för vaccination mot covid samt ev. följdsjukdomar. Eftervård gällde inte inom försäkringarna för den svenska personalen. Många åkte hem för vaccination men hade svårigheter att resa tillbaka. Höjdpunkter var bl. a Greta Thunbergs besök 2019 och hon bodde då hos ambassadören. En inställd nobelfest ledde till att Nobelpriset delades ut i ambassadens trädgård. 
 
Vid dagens lunchmöte gästades vi av läkaren Richard Johansson från Läkarhuset i Blekinge. Hans bakgrund inom idrottsmedicin gör att han har fokuserat på förebyggande hälsa. Han och hans team på 7 personer har öppnat en hälsocentral i syfte att öka människors välmående och optimera hälsan. De jobbar mot de stora folksjukdomarna, hjärt- och kärlsjukdomar, vilka är de mest dödliga sjukdomarna, men också de sjukdomar där individens egna insatser gör mest nytta. De jobbar med att minimera riskerna för att bli sjuk.  Hälsoundersökningarna görs med hjälp av helkroppsscanning för att mäta kroppssammansättning, blodfetter och friskfaktorer. Allt presenteras på ett pedagogiskt sätt med att visualisera bilder av resultatet. Avsikten är att få personerna att följa rekommendationer och råd från läkaren, vilket kan vara ett stort steg för individen att ta. Hudbedömningar görs med hjälp av en specialkamera som ger möjlighet att få ett snabbt svar på hudförändringar. Att bli hittad i tid är avgörande för ett ev. malignt melanom. Vid behov så remitterar man patienter till sjukvården via standardiserade vårdremisser. Man har inget vårdavtal i förebyggande vården men priset, 3000 kr, är en bråkdel av vad likartade hälsoundersökningar kan kosta i storstadsområdena.
 

Utöver detta så slogs det ett slag på mötet för en rekryteringskväll på The Pot den 21 mars. Arrangemanget görs tillsammans med andra klubbar i Karlskrona!

På fredagsmötet idag den17 februari hade vi besök av tidigare riksdagsledamoten för Moderaterna, Annicka Engblom. Hennes föredrag handlade om att företräda Blekinge i riksdagen. Annicka jobbade inom försvaret när hon 1998 blev invald som moderat politiker i kommunfullmäktige i Karlskrona kommun. Här var hon verksam i 8 år men efter valet 2006 kom hon istället att arbeta i riksdagen. I riksdagen jobbas det med olika perspektiv ofta samtidigt. Det handlade för hennes del om Blekingeperspektiv, nationellt perspektiv och internationellt perspektiv. Man får ett utskott och i Annickas fall var det skatteutskottet vilket var lärorikt men hon kom även att arbeta i utskotten med försvars- och kulturfrågor. Riksdagsarbetet är hårt och man måste ha en bredd och alltid vara tillgänglig. Försvars- och säkerhetsfrågor ligger henne varmt om hjärtat men hon har också arbetat med andra viktiga frågor för länet som t e x Ronneby och F17, Neptun och ubåtsmuséet, kustbevakningen, ALFA-kassan, E22, fiskefrågor o småskaligheten, jaktfrågor, hamn och sjöfart med förbindelse via Östersjön till Europa, infrastruktur, polis och trygghet samt med Marinens musikkår. År 2022 lämnade Annicka riksdagen men arbete fortgår istället med olika uppdrag i många företag och organisationer, t ex Sjövärnskåren och Riksantikvarieämbetet. 
Henrik JP Åkesson Ruben gästade vårt klubbmöte denna gång. Han är en Karlskronabo med djupa rötter i staden, enligt släktforskning ända sen 1600-talet. Med en ständigt och intensivt brinnande låga för regionen har han hållit på med projekt om filmskapande och filmproduktion i olika roller. Han har bland mycket annat producerat filmer som Koffein, Försvunnen och Alone, där den sistnämnda legat 3:a på biotoppen. Filmfestivalen etablerades 2017 men vid pandemiåret 2020 blev det problem p g a restriktionerna. Då dök idén upp om att hålla filmfestivalen på vatten och världens första filmfestival på vatten hölls. Många stora namnkunniga amerikanska tidningar slog upp denna nyhet. Det har så småningom gett ringar på vattnet vilket återspeglas i att ett ökat antal amerikanska kryssningsturister har fått upp ögonen för vår stad. Filmfestivalen är sedan 2021 vilande. Henrik är nu projektledare för Filmnod Blekinge och jobbar vidare med att utveckla regionen till att bli en tyngre aktör i filmbranschen. Vi ser entusiastiskt fram emot att han lyckas med detta också!
Vid vårt fredagsmöte den 27 januari fick vi lyssna på och se bilder som Hans Hedman så kunnigt presenterade i sitt föredrag om linjeskeppet Wasa.
Linjeskeppet Wasa ritades av Chapman och byggdes i Karlskrona och ingick i Högsjöflottan.
Hon var lite lättare än tidigare konstruktioner på fartyg och vann därför en provsegling mot ett fartyg som ritats av Sheldon och som var av mera traditionell konstruktion. Man gjorde då en beställning på 10 linjeskepp och 10 fregatter. Fartygen byggdes i ek och det gick åt tusentals ekar som var utvalda efter formen på trädet matchat mot behovet av explicit funktion på fartyget. Allt byggdes klart på 3,5 år och 1788 var hela beställningen levererad. Ett exempel på dåtidens serieproduktion på Karlskronavarvet.
 
Linjeskeppet Wasa deltog i slaget vid Hogland, mot Ryssland. Det slutade oavgjort men i och med detta så minskade provokationerna från Rysslands sida. Något så påtagligt och oförutsägbart som vädret spelade en stor roll i krigets avslut i och med att vindriktningen vände. Något man kan ha i åtanke när det gäller det pågående kriget i Ukraina mot Ryssland. Vädret kan ge för- eller nackdelar.
 
Ostindiska kompaniet ägde Wasa några år innan hon återköptes av flottan. Numera ligger hon som försvar i fördämningen i Djupasund mellan Sturkö och Tjurkö där flera fartyg medvetet har sänkts med samma syfte. Planer på en dykpark finns men de är ännu inte realiserade.

Idag fredag den 13/1 var det rotarymöte i ny lokal, Matsmedjan på Intagsvägen 3, och vi skålade festligt i bubbel för det och för det nya året 2023.

Dagens föreläsare Agrita Martinsone, som är rektor för Litorina Folkhögskola, gästade klubben och föreläste på ett initierat sätt om Ukrainas flyktingar och de konsekvenser som ett krig medför ur en humanitär aspekt. Agrita är född och uppvuxen i Lettland under sovjettiden så hon är mycket insatt i att leva som en del av ett annat lands regim. Hon menar att kriget i Ukraina kommer att bli långvarigt eftersom man ständigt mobiliserar och målet är att rita om gränser.

Det är okänt hur många flyktingar från Ukraina som finns i Sverige. I Karlskrona finns en hel del och när man anordnade en kurs för dessa så kom 50 st. Många är välutbildade och alla som kommer hit behöver ha arbete. Det är svårt för dem för livet har ändrats så hastigt och drastiskt och fortsätter att ändras. Hoppet lever ändå för de flesta och många engagerar sig för dem. Framtidshopp måste lyftas fram och det behövs att man påverkar synsättet –Det finns en morgondag.

Fred och vänskap är det som gäller för framtiden. Vi får inte vara passiva.

Fredagen den 2 december gästades klubben av Marianne Hamilton Ekholm, kapten i Kungliga svenska flottan. Marianne berättade om sin nuvarande tjänst och hur det är att arbeta till sjöss.
 
KLUBBMÖTE 25 NOVEMBER
Dagens inställda årsmöte blev istället ett diskussionsmöte i klubben. Åtta personer var närvarande. Förklaringen till att årsmötet flyttats fram var att valberedningen inte har fått tag i några villiga kandidater till de olika rollerna i styrelsen. Valberedningens arbete kan starta upp direkt efter varje årsmöte så att man inte kommer i tidsnöd då det numera är svårt att tillsätta rollerna i de kommande styrelserna. Enligt RI ska årsmöte hållas före 31/12 men nu blir det den 21 januari 2023 istället så att man får ytterligare tid att hitta kandidater.
 
För att klubbens ska kunna fortsätta överleva krävs att det finns en fungerande styrelse. Det kan finnas risk för att klubben måste upphöra om man inte får till detta.
 
Vi diskuterar fram och tillbaka olika framtida alternativ, med utgångspunkt från dagens generella läge. Samgående med andra klubbar (el alla Karlskronaklubbar), nedläggning med om-/nystart, förenkling inom ramen för vad som tillåts tex :
 
  • Tillsätt enbart nödvändiga roller - President, skattmästare, sekreterare – och låt alla medlemmar delta i återstående uppgifter.
  • Dela på uppdragen mellan personer och över tid.
  • Ha styrelsemötena integrerade i klubbmötena för att det inte ska bli så betungande. Många fler kan då få delta i vårt gemensamma arbete utan att låsas upp i för långa uppdrag.
 
Förenklingsperspektivet kändes som det som är mest görligt i närtid.
Varje klubbs styrelse måste ha driv och entusiasm och önskvärt är att också kunna samlas kring ett koncept som blir vårt.
 
På det nya året kommer vi att byta möteslokal under en provperiod på två månader. Under januari och februari 2023 kommer vi att prova:
 
Restaurang Matsmedjan – Intagsvägen 3 (vid gamla Ermi) Karlskrona.
 
 

Fredagen den 18 november hade vi föredragshållare Katarina Ketzenius, ordförande i NyföretagarCentrum i Karlskrona.

Katarina berättade om hur NyföretagarCentrum fungerar och hur det är att arbeta med människor som är sugna på starta eget företag. Många ideella krafter samlas för att hjälpa intresserade att starta företag.

I torsdags var det besök av distriktsguvenören Peter Glimvall, från vår klubb, och mötet genomfördes tillsammans med våra vänner ifrån rotaryklubben Nova. 
 
Guvenören inledde med en beskrivning av sig själv och fortsatte sedan med en genomgång av distriktets organisation och funktion. En översiktlig beskrivning av Rotary i stort presenterades också. Han berättade även att världspresidenten Jennifer Jones, den första kvinnliga presidenten i Rotarys historia, gjort stort positivt intryck på honom vid deras möte. Hennes valspråk är Imagine Rotary. Peters egna ledord för sitt år som distriktsguvenör är Ungdom-End polio now-Fred.
 
Vi får ny distriktsindelning från 1/7 2024 och även nytt distriktsnummer.
Indelningen blir:
Skåne, Blekinge och Halland upp till och med Halmstad. Vårt distriktsnummer är 2395.
Torsdagen den 27e oktober.
Denna veckan flyttade vi:
  • från fredagen till torsdagen
  • från Lunchmöte till After Work
  • från Eken till Fox & Anchor
En lyckad flytt!
Det var längesedan vi var så många besökare och så många gäster på ett möte. Ska detta kanske bli en måndstradition??
Vad tycker du?
Hör av dig till styrelsen med feedback.
Fredagen den 7 oktober gästades klubben av Landshövding Ulrica Messing.
Ulrica berättade om sin resa från politiker till företagare och nu Landshövding.
Hennes föredrag präglades av engagemang, kunnighet samt entusiasm.
Den 30 september gästades klubben av Charlotta Berglund, som driver företaget Highfield Design.
Företaget erbjuder framförallt två tjänster - grafisk design och styling.
Charlotta hjälper Dig att sätta personlig design på Ditt event, företag och hem. Hon är nominerad till ”Årets företagare” hos Guldeken.
 
 Kom ihåg att anmäla dig till Distriktskonferensen på Ronneby Brunn den 21-23 oktober!
Den 23 september gästades klubben av Anna Claesson, marknadschef på Affärsverken.
Anna berättar om sommarens Skärgårdstrafik som varit mycket populär. Hon berättade också om Mältan med återvinning av saker som man kan lämna in och också ta med sig gratis. Bl.a. studenter hade använt sig av möjligheten att gratis möblera upp sina lägenheter.
April 2024
M ti O to F L S
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
01
02
03
04
05
Kommande evenemang
Rotary i världen
At convention find breakouts tailored to you

Take away bold ideas about how to improve your club experience, your community, and the world from breakout sessions at the Rotary convention in Singapore.

A labor of love

Supported by a Rotary Programs of Scale award, an initiative in Nigeria seeks to remedy the country’s high instances of maternal death

Rotary projects around the globe April 2024

Learn how Rotary clubs are taking action in the United States, Suriname, Macao, Nigeria, and Australia.

Klubbinformation

Service Above Self

Vi möts fysiskt
Fredagar kl 12:00
Villa Oscar
Minervavägen 11
Gräsvik
Karlskrona,
Sweden
OBS!! Kolla skyltningen på P-platser. En del platser kräver tillstånd. Vi har ett eget mötesrum på restaurangen en trappa upp. Buffé serveras. Vi har dessutom reserverade platser i restaurangen Betalning till af Chapman RK som vanligt.
Rotary i klubben
Håll mig uppdaterad


Prenumerera