Ertz, Dan                                            Nov 01
Holmes, Michelle                             Nov 01
Diesing, Jack                                     Nov 04
Johansen, Larry                               Nov 07
Keefer, Bob                                       Nov 10
Logan, Cheryl                                   Nov 12
Thompson, Shelley                          Nov 12
Guenther, Larry                              Nov 18
Secor, Spencer                                 Nov 18
Heesacker Smith, Angela              Nov 19
Sittenauer, Leigh                            Nov 19
Newbern, Mary                               Nov 27
Ertz, Dan Nov 01
Holmes, Michelle Nov 01
Forsberg, Terry Nov 03
Diesing, Jack Nov 04
Reasner - Kortan, Lindsey Rai Nov 05
Johansen, Larry Nov 07
Keefer, Bob Nov 10
Logan, Cheryl Nov 12
Thompson, Shelley Nov 12
Koch, Harry Nov 17
Guenther, Larry Nov 18
Secor, Spencer Nov 18
Heesacker Smith, Angela Nov 19
Sittenauer, Leigh Nov 19
Hassing, Dan Nov 21
 
 
Sponsors