Jan 19, 2022
Rev. David Lerseth
Madagascar Mission