Under två härliga sommarveckor i början av juni var representanter från vår klubb närvarande vid kommunens skolavslutningar för avgångsklasserna vid högstadier och gymnasier för att dela ut våra ungdomsstipendier,
En tradition för vår klubb sedan starten 2006 som vi alla kan vara stolta över.
 
 
 
På olika sätt bland annat genom medlemmarnas insatser vid isbanan i Plantaget under vintern lyckades vi samla in de medel som krävdes för att återigen genomföra stipendieutdelningarna.
Alla prisutdelarna kunde berätta om härliga upplevelser på skolorna med överraskade och lyckliga stipendiater med jublande elever när namnen ropades upp.
Här följer en bakgrund och en presentation av Stipendiaterna med motivationer.
 
Lite bakgrund:
Sedan 2006 har Vänersborg Rotaryklubb delat ut stipendier till en elev i varje avgångsklass på de fem högstadieskolorna i Vänersborg. Vi har också delat ut ett stipendium till en pojke och en flicka i gymnasiernas avgångsklasser. 
Det är lärarkollegiet på respektive skola som lägger ner ett fantastiskt arbete på att vaska fram rätt kandidat till stipendierna. Nedan finns de kriterier som Rotary stipulerat för att utse kandidat ända sedan 2006. Det är kriterier som enligt skolorna överensstämmer väl med skolans egna förväntningar på sina elever. 
För att säkerställa att stipendiet fortfarande har sin plats vid skolavslutningen gjorde vår stipendieansvarig, Lars Salonen för ett halvår sedan en enkät till samtliga rektorer där det efterfrågades om man fortfarande tycker att stipendierna är värdefulla. Svaren som Lars fick visade med övertydlighet att både elever och lärare uppskattar denna premiering utav en elev som inte bara är duktig i skolan utan också hjälpsam och värdefull i den sociala samvaron.
Det är ju också så, att hur gärna skolorna själva skulle vilja premiera dessa elever så finns inte den möjligheten. Därför är man tacksam att Rotary ställer upp med det.
 
Många har varit delaktiga men Lars Salonen har som Stipendieansvarig koordinerat det hela på ett fantastiskt sätt.
Rotarys kriterier
God Kamrat stipendium till elev i högstadiets avgångsklass:
 
Stipendiaten skall
. Har skött sitt skolarbete väl
. Har presterat bra utifrån sina förutsättningar
. Ha spridit glädje omkring sig
. har varit hjälpsam
. har tagit avstånd från mobbing
. Har varit en bra kamrat
 
Ungdomsstipendiet till en pojke och en flicka i gymnasiet avgångsklass.
 
Stipendiaten skall:
. Ha bra studieresultat
. Visa talang och kreativitet inom valt studieområde
. Bara en god kamrat, visa social förmåga och empati för andras situationer
. Kunna formulera och stå för egna åsikter
 
 
Vi kan konstatera att det uppväxande släktet också består av fantastiska ungdomar som gör imponerande insatser för sin omgivning. Det kanske kan vara på sin plats idag när massmedierna är överfulla av de ungdomar som har hamnat fel och skapar så mycket oreda och tråkigheter för sina medmänniskor.
 
I Rotarys motto: ”Service above self
 
Nedan följer samtliga 10 stipendiater med skolans motiveringar.
 
Andrea Enbom, Torpaskolan
”För att hon sprider glädje runt sig, är en god kamrat och har goda studieresultat. Hon är uppmärksam på sin omgivning och glad och drivande i klassen. Oavsett om hon möter lärare i ottan för att hjälpa dem att sätta ut kontroller inför orientering eller är tillsammans med klasskamrater, så har hon ett glatt och positivt sätt”
 
Anna Erving, Nuntorpsskolan
”Till en student som alltid gjort sitt bästa under lantbruksutbildningen på profilen lantbruk djur, såväl praktiskt som teoretiskt. Eleven har ställt upp och varit en god representant både för skolan och klassen i olika sammanhang.
 
David Johansson, Dalboskolan
Hen har skött sitt skolarbete väl. Hen har spridit glädje omkring sig. Hen har varit hjälpsam. Hen har tagit avstånd från kränkande behandling. 
 
Elis Ljunglöf,Birger Sjöberggymnasiet
Eleven har genom ett ambitiöst och nyfiket förhållande till både sig själv, utbildningens innehåll och andra utvecklats och växt på flera olika plan under sin gymnasietid. Med tvärflöjten som sin förlängda arm, har hen visat stor talang genom att med musikaliskt mod uttrycka högklassigt spel på ett känslomässigt sätt. Eleven har visat stor ödmjukhet och respekt genom att använda de egna kunskaperna och färdigheterna för att uppmuntra och inspirera andra. Hen är en mycket god förebild, inte minst genom hens ödmjuka och öppensinnade förhållningssätt. Utöver detta har eleven uppnått mycket goda studieresultat.
 
Maila Anabtawi, Birger Sjöberggymnasiet
Eleven har sedan hen började i åk 1 visat mycket stort intresse för alla naturvetenskapliga ämnen. Detta intresse tillsammans med gediget hemarbete, god planering, fokus och arbetsdisciplin har gett mycket, mycket bra studieresultat. Hen har också på egen hand hittat områden utanför skolans väggar för att vidare utveckla sina naturvetenskapliga förmågor t ex i sitt gymnasiearbete i samarbete med NÄL kring ögonstråldoser för röntgenpersonal. Eleven har varit en mycket bra kamrat och hjälpt andra elever både med studier och alltid brytt sig om alla andra elever, både inom klassen och de yngre eleverna på Naturprogrammet. Hen har deltagit aktivt i Intize - matematikhjälp till gymnasielever tillsammans med högskolestudenter. Eleven har alltid vågat formulera kritik om hen sett orättvisor eller felaktigheter och stått för sina åsikter och ofta fått agera talesman för sina kamrater. Eleven är värd priset för att uppmärksamma att även en elev som kommit till Sverige sent kan lyckas fantastiskt bra och på så sätt vara en inspiration för andra.
 
Olle Ebefors, Fridagymnasiet
Årets första Rotary-stipendiat har under sin tid på Fridagymnasiet uttryckt och stått för sina åsikter samt tagit stort ansvar genom att ha varit en röst för hela årskursen. Eleven har visat ett stort engagemang för samhällets grundläggande värderingar genom att ha engagerat sig i frågor som rör demokrati och yttrandefrihet. Dessutom har eleven som representant för Fridagymnasiet satt verksamheten på kartan internationellt med sina goda retoriska förmågor. Elevens goda studieresultat visar också på en stark drivkraft och målmedvetenhet.
 
Signe Ljungsfors, Fridagymnasiet
Årets andra Rotary-stipendiat har under sin tid på Fridagymnasiet visat på en outtröttlig positiv inställning och en förmåga att lyfta stämningen i rummet och alla i det. Denna elev har under sin tid på gymnasiet haft en ständig och stark närvaro, samt en omtanke om andras väl och inkludering. Stipendiaten har en osviklig moralisk kompass och står upp för sina tankar, känslor och åsikter. Vidare har elevens stora nyfikenhet, engagemang och flit dessutom lett till utmärkta studieresultat.
 
Olle Wetterstrand, Vänerparkens skola
Eleven har alltid skött sitt skolarbete exemplariskt och med en glädje att lära. Det är många som är duktiga i skolan, men vi vill nominera hen framför andra duktiga elever då hen alltid har varit aktivt hjälpsam mot alla sina kamrater, och varit en ambassadör både för sin skola och lärandet i sig.
 
Thillie Hammarsträng, Silvertärnan
Årets Rotary-stipendium går till en elev som har visat sig ha enormt stor kunskap och kan bemästra allt som kommer i hens väg. Eleven arbetar fokuserat och lösningsorienterat och har under sin tid här på Silvertärnan visat sig själv och andra att ingenting är omöjligt. Eleven har bidragit till att bredda diskussioner, komma med kloka framåtsyftande funderingar och en vilja av att ständigt växa som person. Men eleven har också visat att hen, viktigare än all kunskap man någonsin kan få, har det största av hjärtan. Eleven har låtit andra elever få ta plats och lysa, framhävt styrkor hos klasskamrater och fått andra elever att känna sig mindre ensamma. Vi, både personal och elever här på Silvertärnan, är eniga i att det varit en ynnest att få lära känna och följa årets mottagare av Rotary-stipendiet.
 
Viktor Härling, Fridaskolan
Den här eleven har under hela sin tid här på Fridaskolan tagit sig an uppgifter med ett stort engagemang och med gott resultat, oavsett om arbetet gjorts på egen hand eller i grupp, i olika sammanhang på och utanför skolan. Eleven har under åren visat att hen är trygg i sig själv, vågar stå upp för det goda och kan agera på ett sätt där också andras bästa finns i åtanke, såväl i handling som i diskussioner i och utanför klassrummet. Eleven har ett stort driv och är en vinnarskalle med hjärtat på rätt plats som alltid hjälper till att plocka ner nätet trots stor besvikelse över en förlust på idrottslektionen. Hen har haft en positiv inställning och spridit glädje till kompisar och lärare sedan start.