"Mäster lots på Göta Älv" var rubriken  för denna veckans föredrag. Vår egen medlem Fredrik Ottosson gav oss en inspirerande bild av livet som lots. Frågorna haglade från den inspirerade åhörarskaran och alla förstod varför Fredrik har fått hederstiteln"Mästerlots"  
 
 
 
Fredrik Ottosson har jobbat som lots på Göta Älv sen 2003. En lots är en vägvisare som efter krav anlitas av fartyg över en viss angiven storlek när de ska angöra en hamn, kanal eller passera ett särskilt besvärligt område. Lotsyrket är gammalt och det skrivs om lotsar redan på 1500 talet. Tidigare kallades de ”känd man”. Lotsplikten är reglerad genom en förordning. Lotsen ansvarar för lotsningen men detta fråntar inte befälhavarens ansvar. Det blir tydligt på Göta Älv där lotsen de facto framför fartygen men befälhavaren är ytterst anvarig.
 
För att bli lots krävs svenskt medborgarskap, har sjökaptensbehörighet samt erfarenhet som seniorbefäl i handelsflottan. Tjänsten är säkerhetsklassad. Arbetet innebär oregelbunden tjänstgöring i 182 dygn per år. En lots pensioneras vid 60 års ålder pga den oregelbundna arbetstiden. Den totala utbildningstiden för att bli lots är ca 13-14 år. Mästerlots är en hederstitel som erhålls efter 15 års tjänstgöring och skicklighet samt gott uppförande.
 
Till och från Vänern transporterades 2022 ca 2,8 miljoner ton gods. Det är mestadels skogsprodukter men även jordbruksprodukter, olja, malm och kemikalier m.m. Ett lastfartyg motsvarar ungefär 175 lastbilar eller 5-6 godståg.
 
I juni 2018 antog regeringen en nationell godstransportstrategi där målet är att avlasta väg och järnvägsnätet. Då beslutades att bygga en ny slussled till Vänern då den nuvarande är uttjänt ca 2030. I Brinkebergskulle blir den nya slussen öster om nuvarande mot Restad sidan. I Lilla Edet byggs den väster om nuvarande sluss mot Ström sidan. I Trollhättan är lokaliseringsfrågan inte löst. Där finns tre alternativ, norr om nuvarande slussled, i befintlig led samt syd om nuvarande led. Att bygga i befintlig led skulle stoppa all fartygstrafik under hela byggtiden som beräknas till minimum 3 år men mera troligt 5-6 år. Södra alternativet innebär inlösen av ca 35 fastigheter, mycket schaktmassor (2,5 miljoner m3), och trafiken måste stängas av under längre perioder då bygget blir nära befintlig led. Norra alternativet innebär mindre schaktmassor (0,75 miljoner m3), kortare avstängningsperioder och endast ett fåtal fastigheter som måste lösas in.
 
Tack Fredrik för ditt inspirerande föredrag