Veckomöte 21-04-22
Digitalt Veckomöte 2021-04-22
Antal deltagare
: 15 medlemmar varav en gästande rotaryan
 
Information om ny hemsida: På uppdrag av presidenten meddelades att vår nya hemsida är på gång.
Niklas Glans kommer att informera mer den 6 maj. Förutom en ny hemsida finns en App som heter Club Runner.
Enkel att ladda ner och använda. Inloggningar sker via e-postadressen.
Via den nya hemsidan kan vi skicka ut veckobrev till medlemmarna. Detta görs på försök av veckobrevet 2021-04-22!!! 
Den nya hemsidan behöver bra foton på vår förstasida. Kom gärna med förslag!
 
Programpunktens namn:  Lv 6 idag och dess målbild
Föredragshållare: Överste Mikael Beck
 
Referat från dagens program:
Föredragshållaren inledde dagens möte med en kortfattad presentation av sig själv inkluderande en beskrivning av sin personliga relation till Halmstad. En mer detaljerad beskrivning av hans militära bakgrund kan utläsas av bifogad bild.
Mikael fortsatte sitt anförande med att ge oss en militärstrategisk kontext med utgångspunkt från Skandinaviens geopolitiska läge (se bild). Denna bild behöver man för att inse Sveriges säkerhetspolitiska förhållningssätt och som ligger till grund för utformning av det militära försvaret.
Vidare så poängterade Mikael att redan före försvarsbeslutet 2020 hade fokus för armén flyttats från att mäta styrkan i antal till att fokusera på förbandens förmåga. En ny armé skulle byggas, ett nytänkande skulle prägla verksamheten och en helhetssyn på luftförsvaret skulle skapa ett bra skydd.
För Lv 6 innebar detta att försvaret i allmänhet och Lv 6 i synnerhet skulle inrikta verksamheten på tillväxt såväl personellt som materiellt. Robot 70 skulle fasas ut och robot 98 och robot 103 tillföras.
Det som rönt mest medialt intresse är robot 103 Patriot som är ett amerikanskt system med kapacitet att bekämpa ballistiska missiler.
Lv 6 verksamhet kommer att inriktas på robot 98 och robot 103 främst avseende system-integration, utbildning och samövning.
Avslutningsvis redovisade Mikael att ungefär 500 värnpliktiga kommer att utbildas vid regementet. Värnplikten (11 alternativt 15 mån) som varit vilande är numera könsneutral, utgör basen för rekrytering av kontinuerligt tjänstgörande personal (K-personal). Till detta skall nämnas tillfälligt tjänstgörande personal i form av exvis reservofficerare.
Sammantaget har Halmstad garnison ca 1500 anställda och bedöms växa inom en tre-års period till ca 2000 anställda.
 
Veckobrevskrivare: Anders Hed
Datum:
President:
Plats 
2021-04-22
Sigun Lilja
Digitalt
Närvarande 
 Medlemmar 
 Gäster
15
14
1 rotarian
Klubbärende: Nya hemsidan
 
Nästa vecka: Kommundirektör
ClubRunner Mobile
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7