Campus Ljungby.... Möjliggörare för individer och företag! Maria Holmén, VD, Jan Hagfoss, Utbildningsansvarig och Elin Runnemalm, Verksamhetsutvecklare presenterade uppdraget inom utbildningar, industriutveckling och som mötesplats! I julas tog 14 studerande till sjuksköterska studenten, 11 av dessa kommer börja arbeta i närområdet (mindre än 10 mil från Ljungby) i kommuner och regionen. Sjuksköterskeprogrammet är ett samarbete mellan Ljungby kommun, Älmhults kommun och Markaryds kommun tillsammans med region Kronoberg och LNU (Linnéuniversitetet). Campus Ljungby har intag av 15 studenter varje höst och vår, vilket innebär 90 studerande till sjuksköterskor i en 3 årscykel. Gemensamt för alla utbildningar är att det leder till arbete och över 90% av de som tar examen går direkt ut i yrkeslivet, i yrken som efterfrågas. Idag läser över 300 heltidsstuderande på Campus-området och vi samarbetar med över 300 företag och 10 kommuner.
Kolla gärna presentationen!
Presentationen inleds av Maria som berättar om de senaste 4,5 årens resa. Campus Ljungby fick ett nytt ägardirektiv som var - väx med 3! Det avsåg antalet utbildningar, studerande, utvecklingsprojekt och forskning för industrin och offentlig sektor samt mötesplatsen (konferens och café). Idag har vi drygt 310 studerande på Campusområdet (på heltid), vi vi bedriver både nationellt och regionalt viktiga projekt samt har börjat bli en mötesplats för event.
 
Campus Ljungbys uppdrag är att ”Tillsammans, formar vi framtiden med utbildningar, projekt, innovation och forskning i tätt samarbete med näringsliv, kommuner, region och akademin” för en hållbar samhällsutveckling.
 
Campus Ljungbys verksamhet är sprungen ur behovet av att rekrytera nya medarbetare till näringsliv och offentlig sektor. Sedan 2018 representerar Campus Ljungby, industriellt utvecklingscentra (IUC) i Kronoberg och tillsammans med ytterligare 20-IUC bolag utgör vi ett nätverk och nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri.
 
 
Janne fortsatte berätta om komptetensutveckling
På Campus Ljungby bedrivs och/eller har beviljats:
 • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, via Linnéuniversitetet
 • Förskollärarprogrammet, 210 hp, via Jönköping University
 • Produktionsutveckling för yrkesverksamma, 30 hp, via Linnéuniversitetet
 • Ledarskap, 7,5 hp via Högskolan i Halmstad
 • Hållbart ledarskap i kris och förändring, 7,5 hp, via Högskolan i Halmstad (beviljad, med start 2024)
 • Production Planner, Change & Sustainability, 400 yhp
 • Strategiskt inköp och upphandling, 430 yhp via One Academy
 • Redovisningsekonom, 430 yhp, via TUC Yrkeshögskola
 • Lönekonsult med systeminriktning, 335 yhp via Montico (ny 2023)
 • Rekryterings- och bemanningsspecialist, 340 yhp, via TUC Yrkeshögskola (ny 2023)
 • VVS-ingenjör, energi och teknik, 415 yhp, via Campus Varberg (ny 2023)
 • Specialistundersköterska – psykiatri, 210 yhp via TUC Yrkeshögskola (beviljad med start 2024)
 • Specialistundersköterska – vård och omsorg av äldre, 200 yhp, Nova Oskarshamn (beviljad med start 2024)
 • Vatten- och biogastekniker, 400 yhp, Campus Varberg (beviljad med start 2024)
 
Utbildningar som Campus Ljungby ansökt om i avvaktan på besked i maj 2024:
 • Hållbar produktionsplanering för tillverkningsindustrin. 30 yhp
 • Produktionseffektivisering/Lean för tillverkningsindustrin. 30 yhp
 • Välfärdsteknik inom vård och omsorg, 50 yhp, via Nova Oskarshamn
 
Antalet heltidsstuderande på Campusområdet har ökat till 310 studenter 2023. Merparten av de studerande kommer från ett geografisk avstånd inom 10 mil. Efter genomförda studier stannar merparten av studenterna kvar i närområdet.
 
Yrkesroller förändras snabbt varför Campus Ljungby erbjuder yrkesverksamma att läsa enstaka kurser på våra yrkeshögskoleutbildningar för att bygga på sin kompetens inom ett antal olika områden såsom, projektledning, produktionsplanering, kommunikation och ledarskap, change management, processkartläggning och processutveckling, hållbarhet, kvalitet och miljö samt lean.
 
Under 2023 har Campus Ljungby utvecklat konceptet med uppdragsutbildningar inom bland annat Utvecklande ledarskap, leanspel, inkontinens, nya maskinförordningen och nyheter inom standardisering samt projektledning med över 200 deltagare under 2023.
 
Elin fortsatte sedan berätta om verksamhetsutveckling, inom industri och offentlig sektor
Några prioriterade utvecklingsprojekt som drivs och/eller leds av Campus Ljungby.
 
Smart Specialisering (nytt)
Under de kommande 5 åren satsas 25 miljoner kronor på att stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft i Småland och på Gotland med hjälp av Smart Specialisering. Smart Specialisering är ett arbetssätt att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom områden där det finns störst potential, där industrin är ett prioriterat område. Projektet syftar till att utveckla en plattform för samverkan och genom att samverka över programområdet skapas förutsättningar för att genomföra vassare utvecklingsinsatser som omfattar ett större antal företag. Under 2023 beslutades att Campus Ljungby är den aktör som ska arbeta med den industriella utvecklingen över Småland och öarna.
 
God och Nära vård (Informationsdriven vård och Smarta hemslösningar)
Våren 2021 initierades ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby. Projektet syftade till att genom informationsdelning utveckla arbetssätt och teknik för en mer sömlös hälso- och sjukvård utifrån patientens individuella behov och förutsättningar.
Projektet har drivits utifrån två delprojekt; Sensorer/Smarta hem och Informationsdriven vård, där det senare har bedrivits i samverkan med Högskolan i Halmstad. Projektet finansierades av Kamprad stiftelsen och avslutades i december 2023. Resultatet har varit över förväntan och följts på nationell nivå och resultatet har implementerats i verksamheterna.
 
Kompetenslyft välfärd
Campus Ljungby avslutade under 2023 ett ESF-projektet Kompetenslyft Välfärd med syfte att kompetensutveckla personal inom vård- och omsorg inom digitalisering och ökad AI-tillämpning. Fokusområdena är digitalisering och förändringsledning. Projektet har också arbetat för att höja status på yrkesroller inom vård och omsorg. Över 200 individer har deltagit på utbildningarna som gavs.
 
Omställningslyftet
Omställningslyftet var ett nationellt projekt som avslutades i augusti 2023 efter att ha pågått under ca 9 månader. Syftet var att ge företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Projektet har givit deltagande företag stor praktisk nytta och möjliggjort relativt omgående utvecklingsinsatser på plats hos företagen – mycket uppskattat av både företag och industricoacher att som getts möjlighet att arbeta dels med uppsökande verksamhet, diskussioner och behovsanalyser hos företagen och dels med konkreta insatser från både IUC-bolagens industricoacher och andra aktörer. I Småland har 57 SMF deltagit och 94 aktiviteter genomförts.
 
Produktionslyft
Produktionslyftets syfte är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet är ett nationellt program och metodiken är väl utprovad och förbättras ständigt. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling. Under 2023 har 6 företag deltagit i produktionslyftets 18-månaders resa som coachats av Campus Ljungby. 
 
Projekt inom digitalisering och automation
DigIT Hub är ett samarbetsprojekt tillsammans med 20 organisationer som täcker Skåne, Blekinge och Kronoberg. Fokus är omställningen mot smart industri och smarta städer, där kopplingen till både digitalisering och hållbarhet är central. Smart IAT 1,5 (avslutats) och Smart DAT (nytt) är två projekt som leds av Linnéuniversitetet och som syftar till att erbjuda insatser inom automation och digitalisering för SMF stärka graden av innovation samt ge ökad tillgång till tillämpad forskning och på så sätt öka produktiviteten och konkurrenskraften.
 
Andra projekt som har bedrivits under 2023 och avslutats:
 • Innovationslänken - Framtidssäkra er verksamhet genom innovation
 • Kompetenslyft Restaurang
 
Under 2023 har projektutveckling gjorts av Smart omställning för industrin, Strategisk kompetensförsörjning i Kronoberg, Elektrifiering som Campus Ljungby kommer delta i eller driva.
 
Nätverk
På Campus Ljungby har vi startat upp och initierat yrkesnätverk där människor som arbetar med liknande saker möts och träffas för att utbyta erfarenheter, idéer och lära av varandra. Som nätverksdeltagare utvecklas man i sin yrkesroll och får möjligheten att tillsammans med andra diskutera nyheter inom ämnesområdet och yrket. De nätverk som vi driver är; Monitor, med ca 25 deltagare som träffas 6 gånger per år. Under 2023 har Hydrauliknätverket initierats i samarbete med Linköping Universitet.
 
Därutöver har:
 • Under året har 6 st fysiska och digitala frukostmöten i samarbete med Ljungby kommuns näringslivsavdelning, IRC och Ljungby Businessarena
 • Genom Produktion 2030 och produktionslyftet har ett 10-tal uppskattade antal teknik- respektive metodworkshopar genomförts
 • Lean Forums Smålandskonferens, första året på Campus Ljungby med över 100 deltagare
 
Totalt har Campus Ljungby nått ut till över 300 företag i Kronoberg under 2023.
 
Nytt ägardirektiv för 2024 har arbetats fram och beslutats om, med en tydligare inriktning mot industri och industrinära verksamhet samt offentlig sektor.
 
Mötesplatsen på Campus Ljungby har utvecklats under 2023 med uppgraderade lokaler, omklädda möbler samt kompletterat med ny utrustning och möbler för att skapa en trivsammare student och konferensmiljö. Maria poängterade att alla är välkomna till caféet som har mycket bra priser!
 
Kolla gärna presentationen!