Föredrag om det högaktuella kyrkovalet hölls av vår egen kyrkoherde Lars Viper
Nedan några minnesanteckningar från denna intressanta morgon:
Kyrkovalet är en mycket omfattande process. Valet i år äger rum 19 sept, men förhandsröstning är möjlig veckorna innan.
Kyrkan har bland sina många ansvarsområden ett statligt uppdrag som huvudman för begravningsverksamheten.
Förut ”föddes” man in i kyrkan.
Att tillhöra kyrkan kräver idag ett aktivt ställningstagande.

Efter att den borgerliga kommunen bildades 1860, är kyrkans grundläggande uppgifter att hålla gudstjänst och utöva mission, undervisning och diakoni.
Kyrkan förvaltar och underhåller kulturarvet, ansvarar för personal och tar ut avgifter.
Kyrkan är idag ett demokratiskt organ med full insyn, vid t ex prästval.
Domkapitel har till uppgift att stödja biskopen med att utöva tillsyn av prästers och diakoners verksamhet. 
Kyrkovalet sker vart 4:e år, det förekommer både politiskt färgade och opolitiska nomineringsgrupper till valet.
 


För att förtidsrösta krävs ett röstkort och leg. på valdagen behövs endast legitimation.
Rösträtt har varje församlingsmedlem som fyllt 16 år.

Röstning sker på tre nivåer:
Kyrkofullmäktige (lokalt). Fullmäktige utser ett Kyrkoråd, i t ex Saltsjöbaden med 25 ledamöter.
Stiftsfullmäktige  (Stockholms stift, sköter tillsyn, biskopsval m m. 150 personer)
Kyrkomötet  (Rikstäckande) fattar beslut om Kyrkoordning och handhar de 13 stiften med 14 biskopar. Kyrkomötet sammanträder 1 gång per år.
Nomineringsgrupper är politiska eller opolitiska.
 
I Saltsjöbaden ställer 43 personer upp i valet till Fullmäktige: De flesta inom Vår Kyrka i Saltsjöbaden. Ett fåtal i Gröna listan och Vänstern.
Vallokal för förhandsröstning finns i Biblioteket på ”Tippen” denna vecka och nästa.
Man får kryssa max. 3 namn i listan men inte stryka något namn.
Valdeltagandet i Saltsjöbaden är i regel högt.
Avslutningsvis fördes en diskussion om bl a kyrkoskatt.

Vi tackar Lars för ett intressant och mycket informativt föredrag!
Antecknat av Micaela Lavonius,