Här samlar vi fortlöpande protokoll från styrelse- och kommittémöten. Protokollen lagras med det senaste överst.

Protokoll DIGITALT- ZOOM STYRELSEMÖTE 4 MAJ 2021 KL 19.00
Kallade: Styrelsen och kommunikatör Bengt Tufvesson.
Närvarande: Kurt Månsson, Anders Pedersen, Rolf Hansson, Berth Holm, Mats Kroon, Bengt Tufvesson.
Frånvarande: Sven-Yngve Persson. Per-Arne Håkansson
 
 1. Mötet öppnas.
 2. Föregående protokoll godkändes
 3. Medlemsärenden: Födelsedagar framöver: Bertil Sandell 22 juni.
 4. Vänklubb i Polen https://sv.wikipedia.org/wiki/Gorz%C3%B3w_Wielkopolski –Jag föreslår vi bildar en liten arbetsgrupp som ser på förutsättningarna. Tidigare Polenresenärer är Kalle, Nisse, Stellan och Ulf. Men det finns kanske fler.
 5. Program och veckomöten framöver. Hybrid? Ute möte i Kalvahagen i juli. Förslag fredag 2 juli eller 9 juli KM pratar med Kåge Schildt om vilken dag som passar? Kvällsvandring 8 juni 1800 sponsrad fika 19.30 på caféet – inget vinlotteri, och Söndagsvandring under trädgårdsrundan 20 juni på Tomarps Kungsgård – familjeaktivitet. KM
 6. Presidentskifte och möte innan? Skifte 22/6 hybridmöte Tingvalla med bättre hörbarhet och med vinlotteri. Möte Noll på kliniken – helst enbart fysiskt möte. 15/6 18.00 fika agenda + Bengt o programkommittén. Ulf Alestam i stället för Marius som nominerad.Medlemsvård som tema 2021–22 samt övriga punkter på agendan för året. Datum för kommande styrelse- och veckomöten. BH och KM
 7. Ekonomi. R- & Balansrapport. Utdelning stipendier till skolan ska som vanligt vara bästa upphämtning, bästa betyg och bästa kompis. Rolf kollar med skolorna. KM o Anders Pedersen fixar diplomen. Berth Holm o Rolf Hansson fixar pengarna.
 8. Lämnade bidrag – Rotary Doctors och TRF (Alvesta klubbens vattenprojekt ger klubben TRF-poäng).
 9. Underhåll av hemsida och FB-sidor. Dokumentera bilder efterhand som vi nu startar upp aktiviteter. Bengt Tufvesson får utveckla vår publika Facebook sida.
 10. Nästa möte – styrelsemöte 0 2021-22 15 juni se ovan.
 11. Avrundande diskussion om våra medlemmar som inte varit aktiva under året. Det kommer en återstart i höst som familjeaktivitet. Tala med ”seniorerna” personliga möten. Fördela detta arbete. Vara rädda om våra seniorer. Berth o jag återkommer.
 12. Mötet avslutas
Vid protokoll,
Anders Pedersen / Kurt Månsson
 
 
 
PROTOKOLL VID DIGITALT- ZOOM STYRELSEMÖTE 23 MARS 2021 KL 19.00
 
Närvarande: Kurt Månsson, Anders Pedersen, Rolf Hansson, Berth Holm, Bengt Tufvesson, Mats Kroon, Marius Bogdan, Sven-Yngve Persson.
 1. Mötet öppnas.
 2. Föregående protokoll godkännes
 3. Medlemsärenden: medlemsansvarig – medlemsvård – kontakt med medlemmar – glöm inte tfn samtal. Volontärer som kan stödja individuell övergång till digital teknik för de som så önskar. Dessutom bjuda in till en gökafton i mitten av maj – ej veckomöte - på Tingvalla med promenad. Ta upp frågan om vad som krävs för att kunna delta på aktiviteter. Annonsera aktiviteten kommande veckomöte.
  Födelsedagar framöver: Bertil Sandell 22 juni.
 4. Vänklubb i Polen https://sv.wikipedia.org/wiki/Gorz%C3%B3w_Wielkopolski – Alicja Sillmann.
  Resa med bil 9 pers. ToR cirka 3000 kr och tar 8–9 tim Åstorp-Swinoujscie-Gorw. Alternativt 3 tim med flyg till Poznan och sedan bil till Gorzow. Det har kommit en förfrågan om vi vill delta i ett projekt med den klubben. Ingela Lindström tittar igenom vad projektet innebär.
  Jag föreslår vi bildar en liten arbetsgrupp som ser på förutsättningarna. Tidigare Polenresenärer är Kalle, Nisse, Stellan och Ulf. Men det finns fler.
 5. Extern e-postlista. Förslag att utöka med fler mottagare. 15 namn på listan. 10 har medgivit att få mejl om kommande möten.
 6. Program. Vem gör vad och när? Kurt lämnar över hela min prospekt-lista. Bjuda till ett särskilt program-möte. Tänkt plats är på Tandvårdshuset i Bjuv. Per-Arne Håkansson ev. på video. Berth Holm är sammankallande till detta möte.
  Tänkta programmet 13 april där Helena pratar om ”Pandemin i barnperspektiv”- är inställt i stället blir det Räddningstjänsten pratar om faran med Litiumbatterier.
  Digitala medlemsmötet 30 mars är Roger Nielsen Ego-föredrag.
 7. Ringar på vattnet – projekt 21 JUNI. Peter Wickström o Roland Axelzon – se deras bilder. Se också RI presidentens inlägg om vattenprojekt. Hur ska vi använda avsatta TRF-medel.
  https://portal.clubrunner.ca/15825/Stories/alvesta-rk-i-projektsamverkan
 8. Möte om detta på Tingvalla 27 april kl.19.00
 9. Ekonomi. Utdelning stipendier till skolan ska som vanligt vara bästa upphämtning, bästa betyg och bästa kompis – ev. vinklat digitalt hör med lärarna om hjälpsamma elever i distansundervisning.
  Lämnade bidrag – Rotary Doctors och TRF. Berth Holm redovisade att alla har betalt sina medlemsavgifter och att på kontot finns nu ca.227 950: -
 10. Rapport från Bengt om genomförd enkät och vi beslutar att skicka denna vidare till Distriktet.
 11. Veckomöten framöver – utformning? Förslag hybridmöte varannan tisdag kl 19 (obs tiden) där vi träffas max 8 personer i Åstorp – helst på Tingvalla med en matig kvällsfika (pris?).
 12. Underhåll av hemsida och FB-sidor. Bordlägges.
 13. Nästa styrelsemöte. 4 maj kl 19.00.
 14. Övriga frågor. Artikel till Rotary Norden – vem gör vad o när. Bordlägges. Berth, Anders o Kurt.Reaktion från 2400 på vår rapport? – inte fått någon reaktion.
 15. Mötet avslutas
Vid protokoll,
Kurt Månsson / Anders Pedersen
 
 
PROTOKOLL VID DIGITALT- ZOOM STYRELSEMÖTE 26 JAN 2021 KL 19.00
Kallade: Styrelsen och kommunikatör Bengt Tufvesson.
Närvarande: Rolf Hansson, Sven-Yngve Persson, Anders Pedersen, Kurt Månsson och Berth Holm
 
 1. Mötet öppnas.
 2. Föregående protokoll godkändes
 3. Medlemsärenden: medlemsansvarig – medlemsvård – kontakt med medlemmar, speciellt de som inte deltar digitalt. Fördela medlemsregistret på ett antal av oss att ringa upp mellan de digitala mötena. Berth återkommer med förslag på rubriker vid kontakt. Anders, Berth, Rolf, Bengt och Kurt, som vidtalar Kåge S. Informera om detta vid klubbmöte.
  Befattningsbeskrivning – utökad medlemskommitté med ansvarig person, fortlöpande kontakter mm.
  Födelsedagar framöver: Rickard Theander 80 år 7 feb.
 4. Stig Lindström och Anita Hansson har ansökt om utträde. Vilket beviljades av styrelsen.
 5. Extern e-postlista. Kurt o Bengt fortsätter att ta fram fler adresser
 6. Program.16 feb Ulf Alestam har lovat prata om befarad elbrist Skåne. Berth Holm pratar med Per-Arne Håkansson och Mats Kroon.
 7. Ekonomi. Halvårsbokslut blev ca.20 700: - vilket gör att ca 8000: - till TRF och Rotary Doctors.
  Faktura för perioden jan-jun kommer att skickas ut med sista betalningsdag 28 februari. Berth – Corona subvention. 20 % rabatt, motsvarar cirka det vi skulle betala extra till luncherna. 1280 x 0,8 = 1025 kr – reservera pengar till stipendier.
 8. Närvarorapport. Bengt. Vi bordlägger till nästa möte.
 9. Veckomöten framöver Enkät. Bengt sammanställer o skickar ut.
 10. Underhåll av hemsida och FB-sidor. Synpunkter från alla. Bordlägges till Bengt kan vara med.
 11. Nästa styrelsemöte. 16 mars kl 18.00 och nästa igen 4 maj kl 18.00
 12. Övriga frågor. Om Rotary Norden – uppdra åt Bengt T-Kurt M- Berth H att samla uppgifter – PR-kommitté
 13. Mötet avslutas
Protokoll av
Anders Pedersen/ Kurt Månsson
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PROTOKOLL VID DIGITALT-ZOOM STYRELSEMÖTE 22 DEC 2020 KL 19.00
Erfarenheter efter årsmötet. Mötet var beslutsmässigt i antalet deltagare som var 17st.
Medlemsärenden medlemsansvarig befattningsbeskrivning fortlöpande kontakter.
Berth Holm har ringt upp flera medlemmar och önskat en God Jul och ett Gott nytt År.
Det finns nu en påbörjad extern e-postlista som vi kan använda för att bjuda in till våra digitala eller fysiska möten.
Program. Programkommittén rapporterade att det finns ett antal tilltänkta föredragshållare inför eventuella digitala möten. Per-Arne Håkansson kontaktar föredragshållare för att eventuellt spela in ett föredrag för ett digitalt möte.
Bokslutsdisposition. Årets överskott kommer att fördelas mellan Rotary Doctors och TRF. Halvårsbokslut visar att vi har ca 190000:- på banken.
Veckomöten framöver.
Avvakta – inga fysiska möten i januari. Viktigt med medlemsvård och CR hemsidan.
Prospekt föreläsare till inspelade föredrag. Per-Arne frågar Åstorp säkerhets- risksamordnare om ett inspelat föredrag.
Nästa styrelsemöte 26 jan kl 19 på ZOOM. Agenda o länk till mötet skickas ut någon vecka innan.
Mötet avslutas. GOD JUL MED GOTT SLUT O NYTT ÅR.
      Vid protokollet
      Anders Pedersen/Kurt Månsson
 
Årsmöte 2020-12-04
1 Presidenten förklarade årsmötet öppnat
2 Till ordförande valdes Kurt Månsson
3 Till sekreterare valdes Anders Pedersen
4 Till justeringsmän valdes Ulf Lindh och Kåge Schildt
5 Dagordning godkändes av mötet
6 Inkomna propositioner enligt tidigare utskick
7 Inga inkomna motioner
8 Verksamhetsberättelse för Rotary året 2019-2020 är utskickad och godkändes av mötet
9 Revisionsberättelse för Rotary året 2019-2020 är utskickad och godkändes av mötet
10 Resultat och balansräkning för Rotary året 2019-2020 godkändes
11 Bokslutsdispositioner godkändes
12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för Rotary året 2019-2020 . Styrelsen deltog inte i beslutet.
13 Val av styrelse för Rotary året 2021-2022
President: Berth Holm
Sekreterare: Ulf Lindh
Vice Sekreterare: Magnus Persson
Tillträdande President: Anders Pedersen
Nominerad President: Marius Bogdan
Skattmästare: Kurt Månsson
Klubbmästare: Rolf Hansson
Past President: Kurt Månsson
14 Till revisorer för Rotary året 2021-2022 valdes Rickard Theander och Stellan Wessman
samt Karl-Erik Nilsson som ersättare.
15 Firmatecknare för Rotary året 2021-2022 valdes Berth Holm (531213-2953) och Kurt Månsson (460227-4611) var för sig.
16 Beslut om halvårsavgifter för Rotary året 2021-2022
Medlemsavgift RI 2400 o Rotary Norden  650:-
Rotary Foundation/Polio+                            150:-
Oförutsedda händelser o lokala bidrag      300:-
Lokalavgifter Tingvalla                            100:-
Omkostnader ekonomiprogram mm,  80:-
Jubilarer  (2x60)                                       120:-
Summa                                                      1400:-
Medlemsavgifterna ska vara skattmästare tillhanda senast 31Juli respektive 31Januari.
17 Lokal Procedurhandbok (Stadgar) fastställdes med ändringar
18 Inga övriga frågor.
19 Ordförande förklarade mötet avslutat.
 
Vid protokollet         
Anders Pedersen                                                 Kurt Månsson
Sekreterare                                                         Ordförande
 
Justeras
Ulf Lindh                                                            Kåge Schildt
 
PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE 24 NOVEMBER 2020 KL.18.00 TANDVÅRDSHUSET BJUV
Närvarande Kurt Månsson KM. Anders Pedersen AP. Mats Kroon MK. Rolf Malmberg RM
Digitalt närvarande Berth Holm BH, Rolf Hansson RH, Sven-Yngve Persson SP, Bertil Sandell BS
 
Mötet öppnades med att hälsa alla välkomna både fysiskt och digitalt.
Föregående protokoll - punkter som inte är klara.
Extern e-post lista för att aktivt marknadsföra våra veckomöte är påbörjad av KM.
Söka upp och skapa lista på Alumni-Stipendiater för eventuellt medlemskap.
KM.s planerade möte med förstärkt medlems kommittè är uppskjuten till senare datum.
Stöd till Nattvandrarna är uppskjutet tillsvidare.
Stipendier till våra 9or kommer vi att ta vidare på nästa styrelsemöte.
Arkivering av klubbens dokument AP och KM
Proposition till årsmöte.
Stadgekommittèn redovisade sitt förslag  för stadgeändring som nu är godkänt och kommer att lämnas som styrelsens förslag för godkännande på årsmöte.
Aktiviteter.
Ett förslag på ett månadssparande i klubbens namn som kom från vår distriktsguvernör diskuterades och beslöts att lägga till handlingarna.
Medlemsärende.
Ett förslag på en kommande medlem diskuterades.
Budget.
Skattmästaren redovisade det ekonomiska läget.
Vi kommer att sluta sälja måltidskort för våra veckomöte.
Vi kommer inte att behöva betala banken någon Swish avgift.
Ny halvårsavgift som kommer att beslutas om på årsmöte.
Program.
Programkommittèn meddelade att kommande program för veckomöte är villande.
Klubbtjänst.
Inga veckomöte tillsvidare förutom vårt årsmöte 04 december 2020 på Tandvårdshuset i Bjuv se separat inbjudan.
Styrelsemöte.
Datum för kommande styrelsemöte är 26 Januari. 16 Mars och 4 Maj 2021.
Övriga frågor.
Leerans av matlådor 23 december kommer att meddelas i separat utskick
KM diskuterar med Zanna angående stöd för sömnad av mensskydd
Stöd till ett vatten projekt ihop med Alvesta Rotaryklubb.
Nästa styrelsemöte.
26 Januari 2012
Mötet avslutat.
Vid protokoll
Anders
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE 04 NOVEMBER 2020 KL 19.00 Tandvårdshuset.
Närvarande: Bengt T, Rolf H, Anders P, Berth, Marius, undert. Klubbärende.
 
Kommande möten
 • Osäkert om det blir tillräckligt många på våra kommande veckomöten. Restriktioner i Skåne kopplade till en ökad smittspridning medför svårigheter att träffas. Detta trots att vi kan klara aktuella rekommendationer. Vi skulle dessutom kunna öka distanseringen ytterligare. Blir en fråga till klubben kommande veckomöte. Var och en av oss får välja att delta eller ej. Om det blir färre än 20 betalande blir det tvunget att ställa in.
 • Programtjänsten får ha beredskap att avboka föreläsare.
 • Bengt skickar ut en enkät till klubben med fråga om fortsatta möten eller ej.
 • Avvaktar med inbjudan till kvällsmötet 27 nov.
 • Vi får räkna med att ställa in kvällsmötet, församlingshemmet vid julvespern. Eventuellt träffas i kyrkan och samlas på Tingvalla med deltagare av präst.
 
Jultallrik
Systrarna önskar vår hjälp med att leverera den 23 dec. Det blir också en aktivitet som stämmer med vår värdegrund. Möjliga bilar för utkörning: Anders, Berth, Kurt, Stellan och ev Rolf. Bengt hör med systrarna o tar fram underlag. Skickar ut ”inbjudan” förfrågan till vårt nätverk och i vår FB-sida.
 
Styrelsemöte 24 nov
Kallelse o dagordning är utskickat. Stadgekommittén är adjungerad. PM från Rickard läggs till dagordningen.
 
Årsmötet 4 dec
Handlingar – Bengt skicka ut. Kåge ordf, Ulf sekr.
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE 06 OKTOBER 2020 KL 19.00 Tandvårdshuset.
Protokollet bygger på samtliga föregåendeprotokoll med tillkommande nya ärenden.
Närvarande: Anders Pedersen AP, Berth Holm BH, KM Månsson KM och Rolf Hansson RH
Lämnat återbud: Per-Arne Håkansson, Mats Kroon, Sven-Yngve Persson,
 
Målsättningar och Medlemsvård
 • Söka upp Alumni-Stipendiater för eventuellt medlemskap. En förteckning behöver tas fram. Bordlägges.
 • Externa e-postutskick med inbjudan till veckomöte till exempel Företagarförening, SPF, Kommunen. För att på så sätt aktivt marknadsföra våra veckomöten. KM BH återkommer med detaljer.
 • Funktionärer till kommande år är vidtalade. BH.
 • Vi ska inte trycka någon ny matrikel.
 • planerar möte med förstärkt medlemskommitté: Kåge, Ingela, Sven-Yngve, Kurt, Berth, Bengt, Anders.
  Ärenden: Klassifikationer/Företagare, Extern e-postlista till intresserade, Kontakt medlemmar som vi sällan ser, Ansvarsfördelning i medlemsvård.
 
Bidrag/Service
 • Matlådorna som vi hjälpte till att köra ut gav Systrarna på Tingvalla ca 28 000: -
 • pratar med Per Olof om samarbetet mellan skolan och Nattvandrarna. Vi sponsrar.
 
Veckomöten
 • Aktuella gästvärdar ska själva vid förhinder ordna ersättare.
 • Det är viktigt att vi i veckobrev får med vem som är gästvärd och vem som är nästa veckas gästvärd.
 • Vem som har vunnit vin och intäkten för lotteriet samt vilka som ska bidra med vin kommande möte.
 • Inbjudan till aktiviteter: Kvällsmöte 27 november och Julvesper 18 december kommer att skickas ut av KM via Bengt T.
 • Den 16 oktober får vi besök av nya Guvernören. Styrelsen träffas kl 10 på Tingvalla. KM påminner.
 
Övrigt
 • Stipendieansökan från Albin Nyström Eklund (tidigare stipendiat) vi beslutade om 3000: - KM meddelar honom om detta.
 • Stipendier till våra 9: orna måste vi se till så att dessa uppmärksammas bättre som en Rotaryaktivitet. Bordlägges till styrelsemöte 24 november.
 • Vid årets distriktskonferens 23–25 oktober i Växjö kommer KM och Marius att delta.
 • och AP ska gå igenom arkiv på Tingvalla.
 
Mötet avslutat
 
Närvarande: Anders Pedersen, Berth Holm, KM Månsson Rolf Hansson
Lämnat återbud: Per-Arne Håkansson, Mats Kroon, Sven-Yngve Persson,
 
Vid protokoll
Anders och Kurt
 
 
 
 
 
Sponsors